Blokstraat

Noodhulp - Vóór 1914 importeert België tachtig procent van wat het aan voedsel nodig heeft. Na het uitbreken van de oorlog schorten de geallieerden alle hulp richting Duits Keizerrijk op, waardoor er grote schaarste ontstaat. Bovendien verwerpt Duitsland de afspraak dat een bezetter het volk moet voeden.

Een grootschalige humanitaire campagne tussen 1914 en 1919 moet de Belgen van de uithongering redden. De Amerikaanse organisatie Commission for Relief in Belgium stuurt voedsel naar ons land. In Brussel wordt het Nationale Komiteit voor Hulp en Voeding opgericht, met provinciale en lokale afdelingen die de rantsoenering stevig in handen nemen. Het hoofdkomiteit in Lier verleent ‘Steun’ in de vorm van toelagen aan armen, militiegeld en werklozensteun en ‘Voedsel’ via een botercentrale, suikerwinkel, groentewinkel en aardappelbureel. Verdeelcentra zijn de refugie van Nazareth, de Sionskazerne en stadsschouwburg Vredeberg.  Als tegenhanger wordt de Vlaamsgezinde organisatie Volksopbeuring opgericht, waarvan Felix Timmermans voorzitter is. 

Uit “De stem van België” 17 september 1915:

Wat er zoal uitgedeeld werd in het Steun- of “Soep”komiteit onzer stad weten weinig mensen. In den beginne was het nog niet zo erg. Bij de eerste soepbedeling van december werden er 800 liters soep uitgedeeld. Met kerstmis bereikte men ongeveer 2200 liter per 2 dagen. De mensen mogen maar alle twee dagen soep komen halen, alle dagen de helft van de stad.

In de maand januari deelde men ongeveer 43000 liter soep uit, in de maand februari 50000 liters. Ondertussen kregen ook de mensen alle weken 1 kg brood per liter soep, alle dagen 4 kg aardappelen per liter soep en alle maanden 25 kg steenkolen per huishouden.”

 

Avant 1914 la Belgique importait 80 % de sa nourriture. En 1914, les Alliés suspendent toute aide en direction de l’Empire allemand, ce qui provoque une grave pénurie. L’Allemagne rejette la convention qui veut qu’un occupant doit nourrir le peuple. Une campagne humanitaire est lancée pour sauver les Belges de la famine. L’Amérique envoie de la nourriture et le Comité national d’aide et d’alimentation voit le jour à Bruxelles.

Prior to 1914 Belgium imported 80 % of its food. In 1914 the Allies suspend all help towards the German Empire, resulting in major scarcity. Germany rejects the argument that an occupier must feed the people. A humanitarian campaign sets out to save the Belgians from starvation. America sends food to our country and the National Relief and Food Committee is set up in Brussels.

Vor 1914 importierte Belgien 80 % seiner Nahrungsmittel. 1914 setzen die Alliierten jegliche Hilfe für das Deutsche Kaiserreich aus, was zu einer erheblichen Lebensmittelknappheit führt. Deutschland weist das Argument zurück, dass ein Besatzer das Volk zu ernähren hat. Eine humanitäre Aktion bricht aus, um die Belgier vor dem Verhungern zu retten. Amerika sendet Essen in unser Land und das Nationale Hilfs- und Ernährungskomitee wird in Brüssel gegründet.

 

Refugie van Nazareth - voor  - before -  avant  - vor 1914

Refugie van Nazareth - voor  - before -  avant  - vor 1914

Voedselbedeling - food distribution - Distribution alimentaire - Lebensmittelverteilung

Voedselbedeling - food distribution - Distribution alimentaire - Lebensmittelverteilung

Voedselbedeling - food distribution - Distribution alimentaire - Lebensmittelverteilung

Voedselbedeling - food distribution - Distribution alimentaire - Lebensmittelverteilung

Voedselbedeling - food distribution - Distribution alimentaire - Lebensmittelverteilung

Het Komiteit

Het Komiteit

Het Komiteit

Voedselbedeling - food distribution - Distribution alimentaire - Lebensmittelverteilung

Meisjesschool H.Familie. 1918
Voedselbedeling op school - food distribution at school - distribution alimentaire à l’ école – Lebensmittelverteilung in den Schulen

Aangenomen school "Lier-Meyl". 30 januari 1918
Voedselbedeling op school - food distribution at school - distribution alimentaire à l’ école – Lebensmittelverteilung in den Schulen

"Ondersteunde bewaarschool Lier-Centrum". 
Voedselbedeling op school - food distribution at school - distribution alimentaire à l’ école – Lebensmittelverteilung in den Schulen